Tác giả Mai Kim Lộc tiếp tục ra mắt mẫu tượng Phật Địa Tạng Vương Bồ Tát bằng len đẹp thần thái